ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร

Chumphon Special Education Center

กิจกรรมการอบรมผู้ให้บริการตามระบบสื่อ ฯ (CS๐๑๐๑)

วันที่ 08 ต.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 731
วันที่ ๑๙ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร ได้จัดการอบรมผุ้ให้บริการสอนเสริม ตามระบบสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พัชรี จิ๋วพัฒนกุล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่โดยวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดชุมพร ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง