ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร

Chumphon Special Education Center

หนังสือราชการ

วันที่ 07 เม.ย. 2563
29.01.62 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ปีงบ62 1.หนังสือนำ 2.เอกสารแนบ1 3.เอกสารแนบ2    
25.01.62 เรื่อง สำรวจข้อมูลการจ่ายเงินทดแทนของส่วนราชการให้กับพนักงานราชการ 1.หนังสือนำ 2.เอกสารแนบ  
24.01.62 เรื่อง การขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน หนังสือนำ  
22.01.62 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน หนังสือนำ  
18.01.62 เรื่อง เร่งรัดการบันทึกรายการคงค้างในระบบ GFMIS ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 หนังสือนำ     
15.01.62 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หนังสือนำ