ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร

Chumphon Special Education Center

คำสั่งศูนย์ฯ

วันที่ 07 เม.ย. 2563

คำสั่งที่68/2562 ลวท04.04.62 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าพัสดุ ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่67/2562 ลวท04.04.62 เรื่อง ให้นางวรรนิศาและนายธัมรงค์ศักดิ์ไปราชการเลื่อนขั้นเงินเดือน ผอ. ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่66/2562 ลวท01.04.62 เรื่อง โครงการจังหวัดพบประชาชน อ.สวี ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่65/2562 ลวท28.03.62 เรื่อง รักษาการภายใน 5-21 เมษายน ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่64/2562 ลวท28.03.62 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรซื้ออาหารกลางวัน เดือนเมษายน ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่63/2562 ลวท25.03.62 เรื่อง ให้ นายเพิ่มพูน นามสง่า ไปราชการ จ.ขอนแก่น ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่62/2562 ลวท25.03.62 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าพัสดุ ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่61/2562 ลวท20.03.62 เรื่อง คำสั่งโครงสร้างศูนย์ฯ ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่60/2562 ลวท20.03.62 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน พี่เลี้ยงเด็กพิการ ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่59/2562 ลวท20.03.62 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่58/2562 ลวท20.03.62 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน ข้าราชการครู ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่57/2562 ลวท20.03.62 เรื่อง โครงการทัศนศึกษา ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่56/2562 ลวท19.03.62 เรื่อง
คำสั่งที่55/2562 ลวท14.03.62 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรไปศึกษาดูงาน จ.ตรัง ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่54/2562 ลวท14.03.62 เรื่อง แต่งตั้งเวรยามเดือน เมษายน ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่53/2562 ลวท08.03.62 เรื่อง โครงการจังหวัดพบประชาชน อ.ปะทิว ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่52/2562 ลวท08.03.62 เรื่อง แต่งตัังคณะกรรมการจัดอบรมส่งเสริมความรู้ผู้ปกครอง ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่51/2562 ลวท06.03.62 เรื่อง มอบหมายให้ครูตรวจเอกสารเบิกค่าใช้จ่าย ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่50/2562 ลวท06.03.62 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรนิเทศติดตามพัฒนาการเด็ก ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่49/2562 ลวท06.03.62 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรออกค้นหา คัดกรองเด็กพิการ ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่48/2562 ลวท06.03.62 เรื่อง คำสั่งเวรทำความสะอาด ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่47/2562 ลวท06.03.62 เรื่อง คำสั่งโครงสร้างศูนย์ฯ ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่46/2562 ลวท28.02.62 เรื่อง คำสั่งนิเทศหน่วยบริการ ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่45/2562 ลวท27.02.62 เรื่อง คำสั่งขับรถยนต์ ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่44/2562 ลวท27.02.62 เรื่อง มอบหมายบุคลากรจัดซื้ออาหารกลางวัน เดือนมีนาคม ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่42/2562 ลวท25.02.62 เรื่อง แต่งตั้งเวร-ยาม เดือน มี.ค.62 ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่41/2562 ลวท25.02.62 เรื่อง ครูวันเพ็ญ ครุศศิวิมล ไปอบรมภาษาและการปรับพฤติกรรมแบบเข้มข้น ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่40/2562 ลวท15.02.62 เรื่อง โครงการจังหวัดพบประชาชน อ.ทุ่งตะโก ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่39/2562 ลวท12.02.62 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการ ผอ. ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่38/2562 ลวท12.02.62 เรื่อง ครูศักดิ์รินทร์ ไปอบรมเป็นผู้บริหาร ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่37/2562 ลวท12.02.62 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งเวร-ยาม ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่36/2562 ลวท07.02.62 เรื่อง ครูจุไรรัตน์ รักษาการวันที่ 14-17 ก.พ. ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่35/2562 ลวท07.02.62 เรื่อง ผอ.ไปอบรมผู้บริหาร ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่33/2562 ลวท04.02.62 เรื่อง ครูมงคลไปประชุมกลุ่ม 7 ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่32/2562 ลวท01.02.62 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสรรหาพี่เลี้ยง อ.ปะทิว ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่31/2562 ลวท31.01.62 เรื่อง มอบข้าราชการครูตรวจสอบผลการปฏิบัติงานพี่เลี้ยง ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่30/2562 ลวท31.01.62 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรออกพื้นที่ ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่29/2562 ลวท01.02.62 เรื่อง การเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราว ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่28/2562 ลวท31.01.62 เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่27/2562 ลวท31.01.62 เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรจัดซื้ออาหารกลางวัน ดาวโหลดคลิ๊ก 
คำสั่งที่26/2562 ลวท29.01.62 เรื่อง แต่งตั้งครูมงคล ครูอานันต์ ดูแลเด็กพิการ อ.เมือง ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่25/2562 ลวท28.01.62 เรื่อง ครูมงคลไปประชุมทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่23/2562 ลวท24.01.62 เรื่อง โครงการจังหวัดพบประชาชน อ.พะโต๊ะ ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่22/2562 ลวท21.01.62 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บฎีกา ปีงบ 2561 ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่21/2562 ลวท21.01.62 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำการขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่20/2562 ลวท21.01.62 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมดูแลความสงบ เดือน ก.พ.62 ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่18/2562 ลวท21.01.62 เรื่อง ครูศักดิ์รินทร์ รักษาการ วันที่ 24-27 ม.ค.62 ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่17/2562 ลวท21.01.62 เรื่อง ผอ.ไปราชการเปิดบ้าน ปันรัก ศูนย์ฯ จ.พัทลุง ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่16/2562 ลวท21.01.62 เรื่อง ครูมงคล รักษาการ วันที่ 22-23 ม.ค.62 ดาวโหลดคลิ๊ก 
คำสั่งที่15/2562 ลวท21.01.62 เรื่อง ผอ.และคณะไปราชการ ปรึกษาข้อราชการ ที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่14/2562 ลวท17.01.62 เรื่อง ครูมงคล รักษาการ วันที่ 18-20 ม.ค.62 ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่13/2562 ลวท17.01.62 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีสิทธิ์ขับรถยนต์ส่วนกลาง ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่12/2562 ลวท17.01.62 เรื่อง ครูวาสนา ไปราชการอบรมโครงการนักกีฬาอนุชน ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่11/2562 ลวท17.01.62 เรื่อง ครูเพิ่มพูน และครูศศิวิมล ไปราชการอบรม IEP Online ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่10/2562 ลวท08.01.62 เรื่อง ครูศักดิ์รินทร์ รักษาการ วันที่ 11-16 ม.ค.62 ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่9/2562 ลวท07.01.62 เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่8/2562 ลวท04.01.62 เรื่อง ครูกัญรดา รักษาการ วันที่ 5-6 ม.ค.62 ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่6/2562 ลวท03.01.62 เรื่อง ครูวันเพ็ญ ไปอบรมทอผ้าพื้นเมือง ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่5/2562 ลวท03.01.62 เรื่อง ครูรวีวรรณ รักษาการ วันที่ 7-10 ม.ค.62 ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่4/2562 ลวท03.01.62 เรื่อง คณะครู ไปราชการงานศิลปหัตถกรรม  วิชาการ ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่3/2562 ลวท03.01.62 เรื่อง ครูมงคล ไปราชการงานศิลปหัตถกรรม วิชาการ ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่2/2562 ลวท03.01.62 เรื่อง ผอ.ไปราชการงานศิลปหัตถกรรม วิชาการ  ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่1/2562 ลวท02.01.62 เรื่อง มอบหมายให้จัดซื้ออาหารกลางวัน ดาวโหลดคลิ๊ก