ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร

Chumphon Special Education Center

คำสั่งศูนย์ฯ

วันที่ 19 ก.พ. 2562

คำสั่งที่23/2562 ลวท24.01.62 เรื่อง โครงการจังหวัดพบประชาชน อ.พะโต๊ะ ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่22/2562 ลวท21.01.62 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บฎีกา ปีงบ 2561 ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่21/2562 ลวท21.01.62 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำการขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่20/2562 ลวท21.01.62 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมดูแลความสงบ เดือน ก.พ.62 ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่18/2562 ลวท21.01.62 เรื่อง ครูศักดิ์รินทร์ รักษาการ วันที่ 24-27 ม.ค.62 ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่17/2562 ลวท21.01.62 เรื่อง ผอ.ไปราชการเปิดบ้าน ปันรัก ศูนย์ฯ จ.พัทลุง ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่16/2562 ลวท21.01.62 เรื่อง ครูมงคล รักษาการ วันที่ 22-23 ม.ค.62 ดาวโหลดคลิ๊ก 
คำสั่งที่15/2562 ลวท21.01.62 เรื่อง ผอ.และคณะไปราชการ ปรึกษาข้อราชการ ที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่14/2562 ลวท17.01.62 เรื่อง ครูมงคล รักษาการ วันที่ 18-20 ม.ค.62 ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่13/2562 ลวท17.01.62 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีสิทธิ์ขับรถยนต์ส่วนกลาง ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่12/2562 ลวท17.01.62 เรื่อง ครูวาสนา ไปราชการอบรมโครงการนักกีฬาอนุชน ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่11/2562 ลวท17.01.62 เรื่อง ครูเพิ่มพูน และครูศศิวิมล ไปราชการอบรม IEP Online ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่10/2562 ลวท08.01.62 เรื่อง ครูศักดิ์รินทร์ รักษาการ วันที่ 11-16 ม.ค.62 ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่9/2562 ลวท07.01.62 เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่8/2562 ลวท04.01.62 เรื่อง ครูกัญรดา รักษาการ วันที่ 5-6 ม.ค.62 ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่6/2562 ลวท03.01.62 เรื่อง ครูวันเพ็ญ ไปอบรมทอผ้าพื้นเมือง ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่5/2562 ลวท03.01.62 เรื่อง ครูรวีวรรณ รักษาการ วันที่ 7-10 ม.ค.62 ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่4/2562 ลวท03.01.62 เรื่อง คณะครู ไปราชการงานศิลปหัตถกรรม  วิชาการ ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่3/2562 ลวท03.01.62 เรื่อง ครูมงคล ไปราชการงานศิลปหัตถกรรม วิชาการ ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่2/2562 ลวท03.01.62 เรื่อง ผอ.ไปราชการงานศิลปหัตถกรรม วิชาการ  ดาวโหลดคลิ๊ก
คำสั่งที่1/2562 ลวท02.01.62 เรื่อง มอบหมายให้จัดซื้ออาหารกลางวัน ดาวโหลดคลิ๊ก