ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร

Chumphon Special Education Center

ประวัติ

วันที่ 07 เม.ย. 2563

ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร

**********************************************************************

                           ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ กรกรฎาคม พ.ศ.๒๕๔๒ เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการโดย   กรมสามัญศึกษา ดำเนินการจัดตั้งสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรเพื่อจัดการศึกษาในลักษณะแรกเริ่มและ เตรียมความพร้อม สำหรับคนพิการ สนับสนุนในด้านการเรียนการสอน การจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกการให้บริการความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดครูเดินสอนต่อคนพิการและสถานศึกษา

                           ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร ได้รับการประกาศอนุมัติจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๓๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็นสถานศึกษาสังกัดของกองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ภายในโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร  โดยมีผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ คือ นางสาวฐิติมา  กลั่นบุศย์  นายสมเดช  ปรีชาพงศ์มิตร  ตามลำดับ  จนปัจจุบันได้ย้ายที่ทำการจากโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล มาตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๘/๔  หนู่ที่ ๕  ตำบลตากแดด  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  โดยมีนายวิสัน  สุคะมะโน  ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ ๒๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕

                           เมื่อวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคำสั่งที่  ๗๓๓ / ๒๕๕๓  เรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้นางเสาวลักษฌ์  สวัสดิโกมล  มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ ๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน